Over OLVG

Patiëntenraad

De patiëntenraad OLVG behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van OLVG. Hierop ligt de nadruk, maar daarnaast houdt de raad zich ook bezig met de gemeenschappelijke belangen van familieleden, naasten en bezoekers van patiënten. De patiëntenraad  geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurders van de instelling.

De raad probeert op proactieve wijze invloed uit te oefenen op het beleid en let hierbij op aspecten als:

  • kwaliteit en veiligheid van zorg
  • bejegening en gelijkwaardigheid van de patiënt
  • empathie met de patiënt

Op deze manier probeert de raad het beleid en de cultuur van de instelling zodanig te beïnvloeden, dat de patiënt centraal staat in een voortdurend veranderende omgeving. De patiëntenraad ontleent zijn bestaansrecht en bevoegdheden aan de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen 1996 (Wmcz). 

Algemeen belang patiënten

De patiëntenraad richt zich steeds op het algemeen belang van patiënten en hun naasten en behandelt dan ook geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

De patiëntenraad is op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen en toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten OLVG. De patiëntenraad raadpleegt de mening van de patiënten onder andere via rapportage van (markt)onderzoeken onder patiënten, geanonimiseerde klachtenrapportages, patiëntenverenigingen,  een eigen patiëntenpanel en klankbordgroepen van patiënten. Ook u kunt uw mening kenbaar maken door lid te worden van het panel! Lees meer over het patiëntenpanel

Vacatures patiëntenraad

De patiëntenraad is op zoek naar een nieuw lid én een vicevoorzitter. Bekijk de vacatures:

Leden patiëntenraad

De patiëntenraad bestaat uit de volgende personen afkomstig uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis:

Gonny Hendriksen - Neijssen, voorzitter
Agatha Weusten, vicevoorzitter
René Ambags, lid
Anneke Fransen, lid
Marjon Homburg-Mussert, lid
Sylvia de Roos, lid
Frank Tas, lid
Saskia Werkman-Bronkhorst, lid
Glenda Westzaan, lid
Houssain el Yachouti, lid

De patiëntenraad wordt in haar werkzaamheden ondersteund door ambtelijk secretaris Yvonne van Roon.

Jaarverslag en werkplan

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten en uitgebrachte adviezen van de patiëntenraad? Bekijk dan het jaarverslag en het werkplan van de patiëntenraad.

Contact 

Wilt u de patiëntenraad ergens op attent maken of heeft u een vraag, dan kunt u altijd contact opnemen. De patiëntenraad is per e-mail te bereiken via patientenraad@olvg.nl

Het adres van de patiëntenraad is:

OLVG
p/a ambtelijk secretaris patiëntenraad/N3.32b
Antwoordnummer 3075
1000 WC Amsterdam

Een postzegel is niet nodig.