JZOJP Urologie : afspraken OLVG-verwijzers 1e-2e lijnszorg

De focus van Urologie in OLVG ligt op prostaatkankerzorg (diagnostiek en nabehandeling), nierstenen, mictieklachten en incontinentie voor urine.

Urineweginfecties

In het geval van urineweginfecties kunt u oudere patiënten altijd doorverwijzen. Jonge vrouwen met recidiverende infecties hoeven niet naar de uroloog. Mannen daarentegen moeten bij recidief altijd worden doorverwezen.

Stressincontinentie en overactieve blaas

Het advies is om altijd eerst te starten met een goede mictielijst en bekkenfysiotherapie (dit valt onder de basisverzekering als er sprake is van incontinentie en er gebruik wordt gemaakt van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut).

Erectiele disfunctie

Is patiënt jonger dan 40 jaar dan is er zeer waarschijnlijk geen lichamelijk probleem en kunt u de patiënt beter naar een seksuoloog verwijzen. Ook bij patiënten met bekende risicofactoren (roken, diabetes mellitus type 2, te hoog cholesterol) is verwijzing niet zinvol omdat aanvullend onderzoek niet bijdragend is. Alleen patiënten waar orale medicatie niet effectief is en die auto-injecties willen overwegen, zullen nog worden gezien.

Peyronie (peniskromstand)

Een verwijzing is niet noodzakelijk. Bij begeleiding kan een seksuoloog zinvol zijn. Bij een zodanige kromstand dat het seksueel functioneren beperkt is en een operatieve correctie overwogen wordt, kan patiënt verwezen worden naar Amsterdam VUmc. In OLVG wordt die ingreep niet meer uitgevoerd. Er zijn geen andere behandelingsmogelijkheden.

Scrotale pijn

Is er sprake van (chronische) scrotale pijn zonder roodheid en zwelling? Dit is geen indicatie voor verwijzing. Vaak is het self-limiting, en is er een functioneel probleem van de bekkenbodem, waarvoor verwijzing naar een fysiotherapeut nuttig kan zijn. Bij twijfel kan de huisarts zelf een echo scrotum laten maken.

Vasectomie

De afdeling Urologie voert nog wel vasectomieën uit, maar de wachttijd hiervoor is lang. Verwijs bij voorkeur naar een andere kliniek.

CT-IVP met contrast

De CT-IVP kunt u laten doen wanneer op basis van de kliniek nierstenen minder waarschijnlijk zijn, en bij een echo nieren onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van hydronefrose, UPJ stenose of toch een extra renaal pyelum. De radioloog zal in het verslag van de echo adviseren om in plaats van directe verwijzing naar de uroloog eerst een CT-IVP te laten verrichten. Afhankelijk hiervan kan de patiënt zo nodig alsnog verwezen worden.

Vooraf moet een nierfunctie (eGFR) bekend zijn.

Zo nodig kunt u nog vragen stellen via het teleconsult Urologie.

CT-Niersteen blanco

Een ‘CT-Niersteen blanco’ is een CT-scan zonder contrast. Deze is uitermate geschikt om een definitief antwoord te krijgen over de aan-, dan wel afwezigheid van een nier- of uretersteen.

Huisarts+punt

Specialistisch adviesconsulten voor mannen met een licht verhoogd PSA tot 7. Deze groep mannen heeft vaak geen prostaatkanker. Om overbodige diagnostiek te voorkomen werken wij met een risicowijzer. Er wordt een volume-meting (rectale echo) van de prostaat verricht. Samen met PSA wordt de risicowijzer ingevuld (de prostaatwijzer). Afhankelijk van het risico op prostaatkanker volgt een vervolgadvies voor uw patiënt. Het spreekuur is niet bedoeld voor mictieklachten. Dit spreekuur zal plaatsvinden op locatie Oost, bij de nieuwe locatie voor het Huisarts+punt op de huisartsenpost Oost.

Teleconsultatie

Teleconsultatie is mogelijk voor vragen over aandoeningen, twijfel over doorverwijzing, overleggen over de volgende stap in het behandelplan.