Wetenschap oud

Toetsing van lokale uitvoerbaarheid (ACWO)

Al het onderzoek dat in OLVG wordt uitgevoerd, moet worden aangemeld bij en worden getoetst door de Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek (ACWO). Dit geldt voor alle vormen van onderzoek: zowel WMO-plichtig als niet WMO-plichtig, zowel prospectief (bijvoorbeeld met vragenlijsten) als retrospectief (bijvoorbeeld met data uit Epic), zowel grote RCT‘s als afstudeerprojecten. En ook als er alleen OLVG-patiënten worden geïncludeerd voor onderzoek dat is geïnitieerd door een ander ziekenhuis, consortium of bedrijf.

De ambtelijk secretaris van de ACWO controleert ingediende dossiers op volledigheid en een aantal randvoorwaarden. Alleen complete dossiers worden geagendeerd op de eerstvolgende vergadering. Wordt het maximale aantal dossiers voor die vergadering overschreden, dan wordt de studie doorgeschoven naar de volgende vergadering.

De ACWO adviseert de raad van bestuur over de lokale uitvoerbaarheid van onderzoek. De raad van bestuur neemt de uiteindelijke beslissing of een onderzoek uitgevoerd mag worden binnen OLVG. De raad van bestuur kan nu ook, indien aanwezig, het onderzoekscontract tekenen. Beoordelen en tekenen van de contracten wordt gecoördineerd door de afdeling Juridische Zaken.

Je mag pas met je onderzoek starten, oftewel patiënten includeren (dit geldt ook voor retrospectief onderzoek!), als je toestemming hebt van de raad van bestuur van OLVG.

Aanmeld- en toetsingsprocedure van onderzoek in OLVG.

Waar let de ACWO op bij het toetsten van onderzoek?

WMO-plichtig onderzoek

Voor WMO-plichtig onderzoek betreft dit een toets op de lokale uitvoerbaarheid, aangezien alle methodologische en ethische aspecten al beoordeeld zijn door een erkende METC.

Niet-WMO-plichtig onderzoek

Voor niet-WMO-plichtig onderzoek worden de onderzoeksmethodologie, ethische aspecten en organisatie beoordeeld. Ook al valt een onderzoek niet onder de WMO, dan moet het onderzoek altijd nog voldoen aan een aantal wet- en regelgevingen, zoals de WGBO, de Gedragscode Gezondheidsonderzoek, de Code Goed Gebruik en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze toetsingsprocedure is bedoeld om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in OLVG te waarborgen.