Privacyverklaring voor deelname aan uw ervaring met onze zorg : patientervaringsmonitor

OLVG vindt het van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens als deelnemer aan ons onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. In deze Privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. OLVG handelt binnen de grenzen van de wet en is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt?

OLVG wil in toenemende mate zicht krijgen op hetgeen patiënten ervaren over de geleverde zorg. Daarbij wil OLVG kunnen vergelijken hoe zij presteert ten opzichte van een landelijke standaard. Deze standaard komt tot stand door de samenwerking met andere zorginstellingen die ook deelnemen aan dit onderzoek. Hiermee krijgen zorginstellingen in Nederland snel inzicht in de waardering van patiënten op een aantal essentiële thema’s. Deze waardering van het eigen ziekenhuis kan worden afgezet tegen de scores van andere zorginstellingen (benchmark). Hiermee is OLVG in staat om de kwaliteit van de zorg voor u als patiënt te verbeteren.

Hoe zorgt OLVG voor de vertrouwelijke omgang van uw persoonsgegevens?

Omdat uw antwoorden op onze vragenlijst direct worden geanonimiseerd, kunnen deelnemende onderzoekers niet weten of zien wie de antwoorden heeft gegeven. Daarmee zijn uw persoonsgegevens niet meer tot u als persoon herleidbaar. Hiermee waarborgt OLVG de privacy van u als deelnemer aan dit onderzoek. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor dit onderzoek waar u nu aan meedoet. In algemene zin gaat OLVG vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd. Uw persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden gedeeld wanneer dat is geoorloofd en zorgvuldig gebeurt. Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past OLVG, en partijen die in haar opdracht uw persoonsgegevens verwerken, passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doen wij aangifte. Daarnaast neemt OLVG organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Het geven en intrekken van uw toestemming

Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf. Uw toestemming geldt totdat u deze intrekt. Dit kunt u op dit moment doen door onderaan de uitnodiging te klikken op ‘Klik hier om u af te melden’. Op een later tijdstip kunt u dit doen door uw wijziging door te geven aan de baliemedewerker van het Patientenservice Punt in OLVG Oost/West of door een e-mail te sturen naar mijnolvg@olvg.nl. Vermeld hierin ook uw naam en geboortedatum. Als u uw toestemming intrekt, zullen uw gegevens niet langer gebruikt worden zoals is beschreven in deze privacyverklaring. De intrekking van uw toestemming heeft slechts gevolgen voor de toekomst. Het is namelijk niet mogelijk om gebruik van uw persoonsgegevens of een verstrekking van uw gegevens aan een derde die in het verleden heeft plaatsgevonden ongedaan te maken.

De ontvangers van uw persoonsgegevens

In opdracht van OLVG kunnen derden ter uitvoering van dit onderzoek middels een overeenkomst bepaalde persoonsgegevens van u verwerken. OLVG maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'. Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met, of verstrekt aan derden. In het kader van dit onderzoek wordt een landelijke standaard (benchmark) gemaakt. Alleen nadat uw persoonsgegevens zijn geanonimiseerd worden deze gebruikt voor deze landelijke standaard. OLVG verstrekt alleen persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De categorieën van derden waarmee OLVG gegevens voor dit onderzoek deelt, zijn onderzoeksbureaus en deelnemende zorginstellingen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met onderzoekers in Nederland en binnen de Europese Unie (EU). In deze landen gelden vrijwel dezelfde regels voor bescherming van persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld worden met partijen buiten de EU. 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Uw persoonsgegevens, voor het meedoen aan dit onderzoek, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Zo worden uw persoonsgegevens gescheiden van uw antwoorden op de vragenlijst en daarna direct verwijderd en gewist nadat u op de verzendknop in de vragenlijst klikt. Hierdoor blijven alleen de antwoorden op de vragen over en die zijn niet meer herleidbaar tot u als persoon. Wanneer u de vragenlijst niet ofwel deels heeft ingevuld, worden uw persoonsgegevens drie weken na de verzenddatum van de vragenlijst verwijderd. De resultaten van dit onderzoek zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers. Heeft u een vraag over welke persoonsgegevens worden verwerkt of de bewaartermijn hiervan? Dan kunt u een email sturen naar denkmee@olvg.nl

Heeft u nog vragen of klachten?

Indien u vragen of klachten heeft over de wijze waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kunt u zich wenden tot uw zorgverlener of tot de klachtenfunctionarissen van OLVG: klachten@olvg.nl. Indien u meent dat uw gegevensverwerking door OLVG niet in overeenstemming is met wet- en regelgeving, kunt u hierover een melding doen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van OLVG: FG@olvg.nl. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door OLVG bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie daarvoor: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Adres OLVG: 

OLVG, Locatie West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

OLVG, locatie Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

OLVG, locatie Spuistraat
Spuistraat 239a
1012VP Amsterdam

Privacyverklaring – versie: Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 maart 2022. OLVG behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.