Uw bezoek aan OLVG

Klacht indienen

Wij hopen dat u tevreden bent met onze zorgverlening. Soms kan een bezoek aan ons ziekenhuis anders lopen dan u had verwacht of gewenst. Als er iets gebeurt waardoor u niet tevreden bent over ons ziekenhuis, aarzel dan niet om dit kenbaar te maken. Door uw ervaringen met ons te delen, biedt u ons kansen om onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. Zodat we u én anderen in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Onze medewerkers vinden het prettig dat u opmerkingen of klachten rechtstreeks met hen bespreekt. In een gesprek kan vaak direct samen naar een oplossing worden gezocht. Komt u er samen toch niet uit, of vindt u het lastig om dit gesprek te voeren, neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kan u helpen de juiste weg te vinden voor de behandeling van uw klacht.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een opmerking of klacht formuleren over alle zaken in OLVG waarover u ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de medische behandeling, verzorging, bejegening, informatievoorziening of organisatie van de zorg.

Wie kan een klacht indienen?

U kunt als patiënt van OLVG een klacht indienen. Ook wettelijk vertegenwoordigers en directe nabestaanden van patiënten kunnen een klacht indienen. Anderen kunnen alleen een klacht indienen met uw toestemming. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling, omdat de situatie waarover de klacht gaat dan niet te beoordelen is.

Onder de aandacht brengen

Als u het voldoende vindt om uw verhaal te vertellen, zodat OLVG hiervan leert en u verdere actie niet nodig vindt, kunt u uw klacht ter kennisgeving melden bij de klachtenfunctionaris. Deze brengt uw klacht dan onder de aandacht van de betrokkene(n).

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Bij bemiddeling door de klachtenfunctionaris kunt u uitleggen op welke wijze de zorgverlening in uw ogen tekort is geschoten, terwijl de betrokken medewerker van zijn kant een toelichting kan geven. Dit kan op de volgende manieren:

  • de klachtenfunctionaris regelt een gesprek tussen u en de medewerker tot
    wie uw klacht zich richt. Op verzoek van u of de betrokken medewerker kan de klachtenfunctionaris als onafhankelijke gespreksleider hierbij aanwezig zijn;
  • de klachtenfunctionaris overlegt met de betrokken medewerker en brengt u mondeling verslag uit;
  • de klachtenfunctionaris legt uw klacht voor aan de medewerker waarover u klaagt, en verzoekt deze medewerker om een reactie te geven;

Hoe kunt u de klachtenfunctionaris bereiken?

U kunt de klachtenfunctionaris benaderen via het klachtenformulier of per brief. De gegevens die wij in ieder geval nodig hebben zijn uw naam, patiëntennummer of geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer. U kunt op het klachtenformulier of in de brief aangeven of u door de klachtenfunctionaris gebeld wilt worden.

Postadres:

OLVG, t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 95500
1090 HM Amsterdam

Het is mogelijk dat u na contact met de klachtenfunctionaris en de stappen die zijn gezet, niet tevreden bent. U kunt dan uw klacht voorleggen aan de interne Klachtenonderzoekscommissie. Belangrijk is dat voor behandeling van een klacht door de Klachtenonderzoekscommissie deze schriftelijk ingediend dient te worden (brief of klachtenformulier).

Schadeclaim indienen

Indien u een schadevergoeding wilt vragen, omdat u vindt dat u schade heeft geleden door bijvoorbeeld een medische behandeling, dan kunt u OLVG aansprakelijk stellen. Een schadeclaim dient schriftelijk te worden ingediend. Schrijf in uw brief dat het gaat om een ‘aansprakelijkstelling’ en vertel daarbij wat er wanneer is gebeurd en waaruit uw schade bestaat.

Vervolgens stuurt u deze brief naar de afdeling Juridische Zaken die uw schadeclaim zal behandelen en u verdere informatie zal verstrekken.

OLVG, Juridische Zaken 
Postbus 95500 
1090 HM Amsterdam 
e-mailadres:  juridischezaken@olvg.nl 

Bent u niet tevreden over uw factuur?

Met een vraag of een klacht over (de hoogte van) uw rekening kunt u zich het beste wenden tot uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan contact opnemen met OLVG. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Financiële Zaken via het e-mailadres Financien-servicepunt@olvg.nl

Meer informatie over uw factuur:

Meer informatie

U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij verzekeren u dat uw klacht geen invloed heeft op uw behandeling. Wij registreren iedere klacht. De gegevens verwerken we anoniem in overzichten voor het management en de raad van bestuur.

Uw klacht vormt een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening in OLVG. Aan de klachtenprocedure in OLVG zijn voor u geen kosten verbonden. De eventuele kosten van (rechts)bijstand komen wel voor uw eigen rekening.

Klachtenformulier OLVG
Klachtenformulier
In English: Form to file a complaint

Klachtenregeling OLVG
Klachtenregeling OLVG

Klachten die vallen onder de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)
Pagina verpleegafdeling Psychiatrie en MPU

Nuttige sites