Uw bezoek aan OLVG

Heeft u een klacht?

Heeft u iets meegemaakt in OLVG waarover u ontevreden bent? Wij horen dat graag. We zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Als wij weten wat er mis is gegaan, helpt u ons bovendien ervoor te zorgen dat het in de toekomst beter gaat.

Waarover kunt u een klacht indienen?
U kunt een klacht indienen over alle zaken in OLVG waarover u ontevreden bent. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de medische behandeling, verzorging, bejegening, communicatie of voorzieningen. Er is echter een uitzondering: een klacht over financiële vergoeding van de geleverde zorg (bijvoorbeeld over de DBC, tarieven, eigen risico enz.) valt niet onder de klachtenregeling en dient te worden ingediend bij Financiële Zaken. De klachtenfunctionaris kan u hierover adviseren.

Wie kan een klacht indienen?
U kunt als patiënt van OLVG een klacht indienen. Anderen kunnen alleen een klacht indienen met uw toestemming. Als een patiënt is overleden, kunnen de directe nabestaanden een klacht indienen. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling, omdat de situatie waarover de klacht gaat dan niet te beoordelen is.

Als het voor een goede afhandeling van uw klacht nodig is om uw medisch dossier te raadplegen, vragen wij om uw toestemming. Hiermee geeft u de klachtenfunctionaris of de klachtenonderzoekscommissie toestemming uw medische en verpleegkundige gegevens in te zien.

Bij wie kunt u een klacht indienen?
Als u ontevreden bent, bespreek uw klacht dan direct met de betrokkene, of degene die verantwoordelijk is. Vaak kan dan direct naar een oplossing worden gezocht. Komt u er samen toch niet uit, of vindt u het lastig om dit gesprek te voeren, zoek dan contact met onze klachtenfunctionaris. Samen bekijkt u dan de mogelijkheden om tot een goede behandeling van uw klacht te komen.

Klacht melden bij de klachtenfunctionaris

Als u het voldoende vindt om uw ongenoegen kenbaar te maken, OLVG hiervan leert en verdere actie niet nodig vindt, kunt u uw klacht ter kennisgeving melden bij de klachtenfunctionaris. Deze brengt uw klacht dan onder de aandacht van de betrokkene(n).

De klachtenfunctionaris is aanwezig van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur op locatie Oost en locatie West. U kunt de klachtenfunctionaris benaderen per e-mail,  klachtenformulier of per brief. De gegevens die wij in ieder geval nodig hebben zijn uw naam, patiëntennummer of geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Bij bemiddeling kunt u uitleggen op welke wijze de zorgverlening in uw ogen tekort is geschoten, terwijl de betrokken mede werker van zijn kant een toelichting kan geven. Dit kan op de volgende manieren:

  • de klachtenfunctionaris overlegt met de betrokken medewerker en brengt u mondeling verslag uit
  • de klachtenfunctionaris legt uw klacht voor aan de medewerker waarover u klaagt, en verzoekt deze medewerker om een schriftelijke reactie te geven
  • de klachtenfunctionaris regelt een gesprek tussen u en de medewerker tot wie uw klacht zich richt. Op verzoek van u of de betrokken medewerker kan de klachtenfunctionaris als onpartijdige gespreksleider hierbij aanwezig zijn.

De klachtenfunctionaris is aanwezig van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur op locatie Oost en locatie West. U kunt de klachtenfunctionaris benaderen per e-mail,  klachtenformulier of per brief. De gegevens die wij in ieder geval nodig hebben zijn uw naam, patiëntennummer of geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Contactgegevens 

Contactgegevens klachtenfunctionaris
telefoon: 020 599 22 93 
e-mail: klachten@olvg.nl 
postadres: OLVG, t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 95500
1090 HM Amsterdam 

Overige mogelijkheden

Behandeling door de Klachtenonderzoekscommissie 
Indien u een oordeel of standpunt van OLVG wenst is behandeling door de interne Klachtenonderzoekscommissie aangewezen. U kunt dit kenbaar maken aan de klachtenfunctionaris op elk moment van behandeling van uw klacht. Belangrijk is dat voor behandeling van een klacht door de klachtenonderzoekscommissie het wettelijk vereist is dat deze schriftelijk is ingediend (brief, e-mail of klachtenformulier).

Schadeclaim indienen
Bij schade door een behandeling kunt u OLVG aansprakelijk stellen. Een schadeclaim dient schriftelijk te worden ingediend. Schrijf in uw brief dat het gaat om een ‘aansprakelijkstelling’ en vertel daarbij wat er wanneer is gebeurd en waaruit uw schade bestaat. Vervolgens stuurt u deze brief naar Juridische Zaken. De schadeclaim wordt vervolgens behandeld door de afdeling Juridische Zaken. Deze afdeling stuurt u een bevestiging van ontvangst en verstrekt verdere informatie.

OLVG, Juridische Zaken 
Postbus 95500 
1090 HM Amsterdam 
e-mailadres:  juridischezaken@olvg.nl 

Klacht indienen bij een andere instantie 
Buiten OLVG bestaan diverse organisaties waar u een klacht kunt indienen. Denk hierbij aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of het Regionaal Tuchtcollege. Ook kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. De klachtenfunctionaris kan u indien gewenst over deze mogelijkheden adviseren.

Meer informatie

U kunt er op rekenen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we strikt vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij verzekeren u dat uw klacht geen invloed heeft op uw behandeling. Wij registreren iedere klacht. De gegevens verwerken we anoniem in overzichten voor het management en de raad van bestuur.

Ook brengen we een (geanonimiseerd) jaarverslag uit aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uw klacht vormt daarmee een belangrijk hulpmiddel ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Aan de klachtenprocedure in OLVG zijn voor u geen kosten verbonden. De eventuele kosten van (rechts)bijstand komen wel voor uw eigen rekening.

Klachtenformulier OLVG

Klachtenregeling OLVG

Nuttige sites: