Disclaimer en privacybeleid OLVG PIJN app

Disclaimer en privacybeleid OLVG PIJN app, versie 3, 28-7-2017

Disclaimer

De OLVG PIJN app is een initiatief van OLVG in Amsterdam. Met de OLVG PIJN app op uw smartphone kunt u na uw operatie zelf pijn meten en vastleggen in uw electronisch medisch dossier (EPD).

De OLVG PIJN app wordt alleen ondersteund indien gebruikt door patiënten van OLVG. De inhoud van de OLVG PIJN app is samengesteld door patiënten, anesthesiologen en verpleegkundigen. De OLVG PIJN app is ontwikkeld door Logicapps©. OLVG besteedt continue zorg en aandacht aan de inhoud van de PIJN app. Het is desalniettemin niet mogelijk om eventuele fouten in de OLVG PIJN app te voorkomen. OLVG staat er niet voor in dat de OLVG PIJN app altijd ononderbroken, tijdig en foutloos functioneert. Wanneer u van mening bent dat de OLVG PIJN app tijdens uw opname in het ziekenhuis niet goed functioneert geeft u dit door aan uw verpleegkundige. Eventuele schade door gebruik anders dan binnen een behandelrelatie met OLVG wordt uitgesloten.

Het gebruik van de OLVG PIJN app is complementair aan de standaard pijnbehandeling na een operatie. Uw verpleegkundige zal regelmatig naar de pijn vragen en zo nodig extra pijnstilling geven.

Als u naar aanleiding van het gebruik van de OLVG PIJN app vragen heeft over uw behandeling, adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen behandelaar. Veranderingen van uw medicatie of behandeling dient u altijd eerst te overleggen met uw eigen behandelaar. 

De OLVG PIJN app is eigendom van OLVG. Het is u uitsluitend toegestaan de OLVG PIJN app en de informatie voor eigen gebruik toe te passen. Ieder ander gebruik, waaronder mede wordt verstaan openbaarmaking en verveelvoudiging, is – zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van OLVG – niet toegestaan. 

OLVG behoudt zich te allen tijde het recht voor de via de OLVG PIJN app aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer en het privacy beleid te wijzigen. Op geschillen in het kader van de OLVG PIJN app en/of deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van en/of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Privacybeleid

De gegevens die u in de OLVG PIJN app invoert, worden opgenomen in uw EPD. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om toegang te geven tot de OLVG PIJN app, of u de mogelijkheid te bieden uw pijnscores aan de betrokken zorgverleners in OLVG door te geven. Verder zal extra informatie over het gebruik van de OLVG PIJN app verzameld worden om deze te kunnen verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en geanalyseerd. Voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek zal expliciet om uw toestemming gevraagd worden. OLVG draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens welke in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. U kunt met OLVG contact opnemen met een verzoek om inzage in de persoonsgegevens die OLVG van u heeft geregistreerd. Indien die informatie (deels) onjuist en/of onvolledig is kunt u OLVG verzoeken de betreffende informatie te corrigeren, te verwijderen of aan te vullen.