Over OLVG

Corporate governance

Om op een goede manier invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert OLVG de Zorgbrede Governancecode.

Aandachtspunten en aanbevelingen uit deze code zijn vertaald naar regelingen binnen OLVG. Dat gebeurt door deze te betrekken in de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht en ze mee te nemen in het onderhoud van statuten, de verschillende reglementen en het informatieprotocol.

Meer informatie over de wijze waarop wij streven naar transparantie en een duidelijke structuur voor het afleggen van verantwoording vindt u hier:

Gedragscode

Om de gedragsregels in OLVG meer expliciet te maken wordt een gedragscode voor medewerkers gehanteerd die op hoofdlijnen de gewenste omgangsvormen en integer gedrag beschrijft, onder verwijzing naar bestaande regels en regelgeving. De gedragscode maakt integraal onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst en geldt voor iedereen die werkt in OLVG ongeacht functie en aard van het dienstverband.

Regeling melding misstand

In OLVG is een regeling voor de melding van (een vermoeden van) misstand, de zogeheten ‘klokkenluidersregeling’. De regeling is in 2011 getoetst aan de NVZ-handreiking voor een model klokkenluidersregeling.

Formulier klokkenluidersregeling

Aanvullende informatie vindt u in onze  jaarverantwoording