Wetenschap

Toetsingsprocedure raad van bestuur

De ambtelijk secretaris van de ACWO-MEC controleert ingediende dossiers op volledigheid en een aantal randvoorwaarden. Alleen complete dossiers worden geagendeerd op de eerstvolgende vergadering. Wordt het maximale aantal dossiers voor die vergadering overschreden, dan wordt de studie doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Alle studies worden beoordeeld door 2 leden van de ACWO-MEC. Tijdens de vergadering wordt het oordeel toegelicht en eventueel nadere vragen geformuleerd of een positief advies afgegeven.

Waar let de commissie op?

WMO-plichtig onderzoek
Voor WMO-plichtig onderzoek betreft dit een toets op de lokale uitvoerbaarheid, aangezien alle methodologische en ethische aspecten al beoordeeld zijn door een erkende METC.

Niet-WMO-plichtig onderzoek
Voor niet-WMO-plichtig onderzoek wordt de onderzoeksmethodologie, ethische aspecten en organisatie beoordeeld. Ook al valt een onderzoek niet onder de WMO, dan moet het onderzoek altijd nog voldoen aan een aantal wet- en regelgevingen, zoals de WGBO, de Gedragscode Gezondheidsonderzoek, de Code Goed Gebruik, de OLVG E-gedragscode, en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze procedure is bedoeld om de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in OLVG te waarborgen.

De ACWO adviseert de raad van bestuur over de lokale uitvoerbaarheid van onderzoek. De raad van bestuur neemt de uiteindelijke beslissing of een onderzoek uitgevoerd mag worden binnen OLVG. De raad van bestuur kan nu ook indien aanwezig het onderzoekscontract tekenen. Beoordelen en tekenen van de contracten wordt gecoördineerd door de afdeling Juridische Zaken.

Na ontvangst van de goedkeuringsbrief van de raad van bestuur kan gestart worden met het onderzoek.

Er zijn momenteel geen kosten verbonden aan een advies van de ACWO-MEC.