Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek dat in OLVG plaatsvindt. In 2019 was het thema: samen sterker. Hieronder staan de winnaars van dit jaar.

OnderzoekHoofdaanvrager Bedrag

Kwalitatief onderzoek naar belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van Interprofessionele Educatie (IPE)-units binnen OLVG

drs. Saskia Oosterbaan-Lodder, arts-docent gynaecologie/verloskunde/kindergeneeskunde

€49.852,-

‘In OLVG West is op de kraamafdeling sinds 3 jaar een Interprofessionele Educatie trainingsunit (IPE-unit). Hier leren studenten uit verschillende zorgprofessies met, van en over elkaar, terwijl ze voor kraamvrouwen en hun pasgeborenen zorgen (dit alles onder supervisie van getrainde tutoren uit de diverse zorgprofessies). Onderzoek uit binnen- en buitenland laat zien dat patiënttevredenheid op een IPE-unit hoger is in vergelijking met een traditionele afdeling. Ook lijkt het de bereidheid van zorgprofessionals tot interprofessioneel samenwerken in de toekomst te bevorderen.

Vanuit het leerhuis OLVG én verschillende klinische zorgafdelingen is er de wens uitgesproken om IPE op meerdere afdelingen te implementeren. Omdat tutoren een cruciale rol spelen op het snijvlak tussen de zorgpraktijk en interprofessioneel onderwijs, lijken zij de belangrijkste succesfactor voor IPE-units. Daarom is het relevant te onderzoeken welke factoren hén drijven of juist belemmeren. Door deze factoren te onderzoeken kan een blauwdruk worden gemaakt, die gebruikt kan worden bij ontwerp en implementatie van meerdere IPE units binnen OLVG. Met als uiteindelijke doel de patiëntenzorg in de toekomst te verbeteren', aldus Saskia Oosterbaan-Lodder.

OnderzoekHoofdaanvrager Bedrag

PERCEIVE-study: Postpartum EaRly EMDR-therapy InterVention, a randomized controlled trial

dr. Mariëlle van Pampus, gynaecoloog

€50.000,-

‘Een traumatisch ervaren bevalling kan leiden tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) of PTSS-klachten, met als gevolg bevalangst (Fear of Childbirth in een volgende zwangerschap), verminderde levenskwaliteit, bemoeilijkte moeder-kind binding, depressie en niet meer zwanger durven worden. Dit project onderzoekt of PTSS (klachten) voorkomen kunnen worden door twee weken na de bevalling, als een vrouw aangeeft de bevalling als traumatisch te hebben ervaren, te starten met behandeling middels EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in OLVG en eerstelijns verloskundige praktijken. We hopen hiermee te bereiken dat minder vrouwen last hebben van hun bevalling en daardoor als gezin een betere start zullen hebben', aldus Mariëlle van Pampus.

OnderzoekHoofdaanvrager Bedrag

Complicaties en functionele uitkomsten na conservatief behandelde subcapitale humerusfracturen bij ouderen (SURF studie, Outcomes of SUbcapital humeRus Fractures among the elderly)

Reinier Spek, onderzoeker Orthopedie

€8.610,-

‘Er bestaan twee behandelingsmogelijkheden voor schouderbreuken: een operatie of een behandeling met een mitella (niet operatief). In OLVG zullen de resultaten van schouderbreuken die niet operatief behandeld zijn worden onderzocht. De schouderbreuk betreft een specifiek type, waarbij de breuk net onder de kop van de schouder zit (medische term: subcapitale humerus fractuur). Naar de resultaten hiervan is nog weinig onderzoek gedaan. Wij denken dat deze behandeling goede resultaten geeft. Als wij dit kunnen bevestigen met dit onderzoek kan in de toekomst een operatie met bijkomende risico’s en kosten voorkomen worden. Het onderzoeksteam kijkt er erg naar uit om te starten en is erg blij met de steun vanuit het OLVG', aldus Reinier Spek. 

OnderzoekHoofdaanvrager Bedrag

Valideren van PROM over angstklachten bij dialyse-patiënten (Short title: DIVERS-Validating Anxiety PROM)

dr. Carl Siegert, internist/nefroloog

€50.000

‘Angstklachten komen veel voor bij mensen met nierfalen in het eindstadium. Om goed inzicht te krijgen in deze angstklachten is het belangrijk om een betrouwbare vragenlijst te gebruiken. Met deze subsidie kan OLVG onderzoeken of bestaande angstvragenlijsten geschikt zijn voor gebruik in mensen met nierfalen en hoe we deze vragenlijsten het beste kunnen gebruiken.

Dit is het eerste onderzoek in de wereld dat angstvragenlijsten wil gaan valideren voor het gebruik in mensen met nierfalen. Dit is nodig omdat deze klachten veel voorkomen en er geen richtlijnen of gevalideerde vragenlijsten zijn in deze groep. Met de resultaten van dit onderzoek kan een belangrijke stap worden gezet in het opsporen en uiteindelijk behandelen van angstklachten in mensen met nierfalen. Doordat de resultaten direct kunnen worden gebruikt in de klinische praktijk, hopen wij dat dit onderzoek er mede voor zorgt dat de kwaliteit van leven van deze patiënten verbetert', aldus Carl Siegert.

OnderzoekHoofdaanvrager Bedrag

SYNBIO-BREAST study. Relationship between synbiotic components in the diet of atopic mothers and the synbiotic composition of breast milk. A hypothesis generating study

dr. Berber Vlieg-Boerstra, diëtist-onderzoeker

€5.000

‘Het subsidiegeld gebruiken we voor een reeds lopende studie: de Synbio-Breast studie. Dit is een verkennende studie naar de invloed van voeding op de samenstelling van borstvoeding. Die beïnvloeding lijkt logisch, maar is nog nauwelijks onderzocht. We gaan kijken of er een verband is tussen de aanwezigheid van o.a. vezels, schimmels en bacteriën in de voeding van de moeder en de aanwezigheid van bacteriën, butyraat en een bepaald type vezels (HMO’s) in de borstvoeding. Deze vezels hebben een veelbelovende werking op het voorkomen  van allergie bij het kind, omdat ze het microbioom van het kind gunstig beïnvloeden. Mogelijk geldt dit ook voor de bacteriën in borstvoeding: een gezond en divers microbioom is namelijk essentieel voor een goede ontwikkeling van het immuunsysteem van de baby.

Met het toegekende bedrag maken  we een begin met een promotietraject op dit onderzoek. Als we een verband vinden tussen het dieet van de moeder en de samenstelling van haar borstvoeding, willen we een interventiestudie opzetten waarin we moeders een gericht dieet adviseren. Mochten we geen verband vinden, dan kunnen we de effecten van vele andere voedselcomponenten bestuderen in het dieet van de moeder' aldus Berber Vlieg.