Wat doet de Patiëntenraad?

De Patiëntenraad ontleent zijn bestaansrecht en bevoegdheden aan de Wet Medezeggenschap Cliënten zorginstellingen 1996 (Wmcz).  De Patiëntenraad OLVG behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle patiënten van OLVG. Hierop ligt de nadruk, maar daarnaast houdt de raad zich ook bezig met de gemeenschappelijke belangen van familieleden, naasten en bezoekers van patiënten.

De Patiëntenraad  geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurders van de instelling. De raad probeert op proactieve wijze invloed uit te oefenen op het beleid en let hierbij op aspecten als:

 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • bejegening en gelijkwaardigheid van de patiënt;
 • empathie met de patiënt.

Op deze manier probeert de raad het beleid en de cultuur van de instelling zodanig te beïnvloeden, dat de patiënt centraal staat in een voortdurend veranderende omgeving.

Voor alle duidelijkheid: de Patiëntenraad richt zich steeds op het algemeen belang van patiënten en hun naasten en behandelt dan ook geen individuele klachten van patiënten. Hiermee kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Aanpak

De Patiëntenraad is op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen en toekomstige ontwikkelingen binnen en buiten OLVG. De Patiëntenraad raadpleegt de mening van de patiënten onder andere via rapportage van (markt)onderzoeken onder patiënten, geanonimiseerde klachtenrapportages, patiëntenverenigingen,  een eigen Patiëntenpanel en klankbordgroepen van patiënten. Ook u kunt uw mening kenbaar maken door lid te worden van het panel!

Hoe ziet de Patiëntenraad eruit?

In 2015 is de nieuwe Patiëntenraad voor het gefuseerde OLVG ingesteld. Deze behartigt de belangen van de patiënten van beide locaties: OLVG Oost en OLVG West. De Patiëntenraad bestaat uit de volgende personen afkomstig uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis:

 • Gonny Hendriksen - Neijssen, voorzitter
 • Agatha Weusten, vicevoorzitter
 • René Ambags, lid
 • Anneke Fransen, lid
 • Marjon Homburg-Mussert, lid
 • Willem Maarschalkerweerd, lid
 • Sylvia de Roos, lid
 • Frank Tas, lid
 • Saskia Werkman-Bronkhorst, lid
 • Glenda Westzaan, lid
 • Houssain el Yachouti, lid

De Patiëntenraad wordt in haar werkzaamheden ondersteund door ambtelijk secretaris Yvonne van Roon.

Lees meer informatie in onze folder.

Vacature huisarts-lid van de Patiëntenraad

De Patiëntenraad telt negen tot elf leden, waaronder een huisarts-lid. Omdat het huidige huisarts-lid is afgetreden, zoekt de raad een huisarts-lid van de Patiëntenraad.