Op deze pagina vindt u de schriftelijk vastgelegde afspraken van het OLVG over de levering van producten.

Hoewel het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) per 1 juni 2015 zijn gefuseerd, is er tot nader order nog sprake van twee financiële organisaties. Dat wil zeggen dat facturering nog los van elkaar dient te gebeuren. De tenaamstelling van beide organisaties is per 1 juni echter wel OLVG. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de gevolgen van de fusie, kunt u zich wenden tot: informatie@olvg.nl

Information for suppliers in English

Inkoop

 • De orders die per 1 juni 2015 door ofwel het OLVG Oost, ofwel het OLVG West bij u worden geplaatst, dienen individueel behandeld te blijven worden, omdat er nog geen sprake is van één gezamenlijke Enterprise Resource Planning
 • Levering van orders dient te geschieden conform order, ofwel in West (bij het voormalige SLAZ) ofwel in Oost (bij het voormalige OLVG).
 • Facturen volgen orderstroom. Ook hierbij dient u de gegevens zoals deze op de order worden genoemd aan te houden.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft omtrent de gevolgen van de fusie op uw inkoopsamenwerking met ofwel het OLVG ofwel het SLAZ kunt u zich wenden tot informatie@olvg.nl

Recallprocedure OLVG

Indien bij Leverancier zich, al dan niet vrijwillig, een recall of gevaarmelding voordoet dient leverancier deze recall of gevaarmelding zo spoedig mogelijk (al dan niet telefonisch) te melden bij de afdeling Inkoop en deze melding schriftelijk te bevestigen.

Contactgegevens Afdeling Inkoop:

 • Telefoon: 020 599 3099 of 020 510 8268
 • Email: inkoop@olvg.nl of inkoop.info@olvg.nl

Logistiek

Op dit moment hebben beide locaties nog een eigen Enterprise Resource Planning (ERP) systeem. Orders worden derhalve door de verschillende locaties bij u geplaatst.

Een order van het (oude) OLVG dient te worden verwerkt op de door het OLVG met u vastgelegde wijze. Een order van het (oude) SLAZ dient te worden verwerkt op de door het SLAZ met u vastgelegde wijze.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft omtrent de gevolgen van de fusie op de logistieke afhandeling met ofwel het OLVG ofwel het SLAZ kunt u zich wenden tot informatie@olvg.nl

Juridisch

In het kader van de fusie zijn op alle orders die per 1 juni 2015 bij u worden geplaatst de algemene Inkoopvoorwaarden van de Vereniging Santeon respectievelijk de leden van de Vereniging Santeon van toepassing. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van alle rechtsbetrekkingen, daaronder mede verstaan alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij het OLVG optreedt als koper c.q. verwerver van goederen of diensten. Deze voorwaarden zijn op 13 september 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland en hieronder te raadplegen.

U kunt hier onze algemene inkoopvoorwaarden downloaden:

Algemene gegevens Stichting OLVG

 • KvK-nummer: 41199082
 • BTW-nummer: NL003027429B01

OLVG Oost (voorheen Onze Lieve Vrouwe Gasthuis)

Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam
Postadres: Postbus 95500, 1090 HM  Amsterdam

 • NL31ABNA025.67.31.551 (voor te ontvangen gelden van stichting OLVG)
 • NL42ABNA024.34.86.197 (voor te betalen nota’s aan stichting OLVG)
 • Bank SWIFT/BIS: ABNANL2A
 • KvK-nummer: 000021930775

OLVG West (voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)

Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam
Postadres: Postbus 9243, 1006 AE Amsterdam

 • Bank IBAN: NL55ABNA0230007619
 • Bank SWIFT/BIC: ABNANL2A
 • KvK-nummer: 000006907563