Overzicht nieuws
Uitgelicht | Vrijdag 15 februari 2019

Reactie berichtgeving media privacy

In de Volkskrant van 15 februari staat een artikel over werkstudenten (studenten die op tijdelijke basis werkzaam zijn) die toegang hadden tot elektronische patiëntgegevens in OLVG. Zij maakten hier ten onrechte gebruik van. Wij begrijpen dat deze berichtgeving vragen oproept. Graag informeren wij u over wat er tot zover bekend is en welke maatregelen wij nemen om uw privacy beter te waarborgen. 

Wat is er gebeurd?

Afgelopen zomer kreeg OLVG een melding van een bezorgde moeder van een werkstudente. Zij gaf aan dat haar dochter toegang had tot patiëntgegevens buiten haar werkgebied. Haar dochter signaleerde dat andere studenten hier ten onrechte gebruik van maakten. Ondanks toezeggingen en maatregelen van OLVG waardoor de toegang tot patiënteninformatie beperkt zou moeten worden, bleken de gegevens na een paar maanden helaas nog steeds toegankelijk. Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit niet kan en betreuren de gang van zaken. De toegang tot medische gegevens en hoe medewerkers hiermee omgaan zal direct worden opgepakt. Uit nader onderzoek zal blijken hoe toegang tot systemen verder kan worden aangescherpt. 

Maatregelen

Deze situatie laat zien dat wij een opgave hebben in het nader onderzoeken en aanscherpen van ons elektronisch patiëntdossier (EPD) en het meer onder de aandacht brengen van privacy. Graag laten wij zien welke maatregelen wij nemen en al hebben genomen om uw privacy beter te waarborgen:

  • De autorisatie van werkstudenten wordt verder aangescherpt;
  • OLVG gaat structureel (i.p.v. steekproefsgewijs) checken of medewerkers zich houden aan onze gedragscode. Als blijkt dat men zich hier niet aan houdt, worden passende arbeidsrechtelijke maatregelen genomen;
  • privacy krijgt een nog nadrukkelijker plek in het inwerkprogramma voor werkstudenten en andere medewerkers binnen OLVG;
  • huidige werkstudenten worden door hun leidinggevende extra op het hart gedrukt  zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie;  
  • Bij datalekken doen wij direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat hebben wij na de melding van de werkstudente en haar moeder afgelopen zomer ook direct gedaan. 

Welke plek heeft privacy in de huidige sollicitatieprocedure van werkstudenten?

Iedere werkstudent krijgt een sollicitatiegesprek van een half uur. Hierin wordt privacy ook besproken. In het contract zelf staat een artikel over privacy opgenomen. Het contract wordt doorgelopen met de sollicitant en op elke pagina geparafeerd. 

Privacy

Bescherming van privacy van patiënten is essentieel voor een goede arts-patiënt relatie en voor het vertrouwen van patiënten in ons ziekenhuis. Daarom worden in onze systemen barrières opgesteld om te voorkomen dat medewerkers onterecht in dossiers kijken. Het volledig afdichten van een medisch dossier is echter niet werkbaar en zal de de patiëntveiligheid in veel gevallen niet ten goede komen. Een zorgverlener moet altijd gegevens kunnen raadplegen van patiënten om goede veilige zorg te kunnen verlenen. 

Gedrag

Het recht op privacy is vastgelegd in wet- en regelgeving en de geheimhoudingsplicht is onderdeel van iedere arbeidsovereenkomst binnen OLVG. In de praktijk is het discreet omgaan met gevoelige informatie vooral een kwestie van gedrag. Gedrag in de zin van bewust omgaan met de verantwoordelijkheid die het werken met medische gegevens met zich meebrengt. Bovendien is het discreet omgaan met (gevoelige) informatie van mensen wat ons betreft een fatsoensnorm waar wij onze medewerkers ook op wijzen. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Graag leggen wij u hier nog verder uit hoe wij privacy in ons ziekenhuis waarborgen. 

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
In onze privacyverklaring patiëntgegevens licht OLVG toe hoe wij omgaan met medische gegevens van onze patiënten, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u als patiënt heeft ten aanzien van deze gegevens.

Hoe zorgt OLVG ervoor dat medewerkers discreet omgaan met vertrouwelijke informatie?
OLVG heeft de volgende regelingen waar medewerkers kennis van nemen en ook ondertekenen:

  • geheimhoudingsplicht;
  • een gedragscode Omgaan met patiëntgegevens;  
  • een richtlijn voor het gebruik van ons Elektronisch patiëntdossier;
  • van iedere medewerker wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

Er is een welkomst-app voor nieuwe collega's, waarin ook aandacht is voor privacygevoelige onderwerpen.